Logo

Lexikon

héiren copy url

« Verb


héiren Bild
LU héiren
DE hören
FR entendre
PT ouvir
EN hear