Logo

Lexikon

schmaachen copy url

« Verb


schmaachen Bild
LU schmaachen
DE schmecken
FR gouter
PT saber bem
EN taste