Logo

Lexikon

grouss copy url

« Adjektiv


grouss Bild
LU grouss
DE gross
FR grand
PT grande
EN big